Klantenbescherming

Ons kantoor

EMILE SOUMOY S.A.
Rue Fort Jaco 46 à 5621 Morialmé 
RPR 0431.186.801

Tel. 071/68.84.12 - emile@soumoy.be

Verzekeringsmakelaar - FSMA 12142A

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzkeringen te 1000 Brussel, de Meeussquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as

Ons kantoor communiceert met u in het Frans.

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en uitvoering ervan.

1.2 Nummers van takken en de titulatuur

1: Ongevallen, 2: Ziekte, 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel, 4: Brand en natuurevenementen, 5: Andere schade aan goederen, 6: BA motorrijtuigen, 7: Algemene BA, 8: Krediet, 9: Borgtocht, 10:Rechtsbijstand, 11: Hulpverlening, 12: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat-geboorteverzekeringen, 13: Bruidsschat-en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, 14: Levens-bruidsschat-en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen, 15: kapitalisatieverrichtingen, 16: Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3 Polisvoorwaarden

Voor een overzicht van alle algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de markt, verwijzen we u naar de sectoriële catalogus.

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is er een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons belangenconflictenbeleid

1. Wetgevend kader

Vanaf 30april 2014 zijn de "AssurMiFID-gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiele producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiele sector en de financiele diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulliging op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geeerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geidentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

- Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten kosten van de client;

- Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

- Situaties met een financiele drijfveer om andere clienten te laten voorgaan;

- Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de client wordt uitgeoefend;

- Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling

- Situaties waarbij ons kantoor deelneming van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van verzekeringsonderneming(en);

- Sitauties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

- Een interne instructienota;

- Een aangepast verloningsbeleid;

- Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiele kenmerken kennen en in staat zijn om aan de clienten toe te lichten;

- Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

- Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

- het beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen vertrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kanoot aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure

Mogelijk belangenconflict geidentificeerd:

Kan "MiFID grondwet" nageleefd?:

NEE - Geen dienstverlening

JA - Volstaat maatregelen van beheer?

JA - Dienstverlening

NEE - Specifieke transparantie - Dienstverlening

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geinformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverworgen beslissing kan nemen.

U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.